Skip to content

บันทึกการอ่าน

June 8, 2012

บันทึกการอ่าน
ชื่อเรื่อง  บรรจง บินกาซัน  (การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้)
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
ทุกสรรพสิ่งเป็นของพระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงครอบครองทรัพย์สมบัติแทนพระองค์ความหมายเดิมของคำว่า ซากัต นั้นมีความหมายทั้ง การชำระล้างบาป และ ความเจริญรุ่งเรือง การให้ซากัตนั้นหมายถึง การให้ตามอัตราส่วนจากจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่แก่ผู้ยากไร้ตามลำดับที่เหมาะสม อัตราส่วนซึ่งเป็นทองคำ เงิน และเงินสดซึ่งอาจมีจำนวนประมาณ 5.66 บาท ของนํ้าหนักทองคำ และถือครองเป็นเจ้าของเป็นเวลาหนึ่งปี ทางจันทรคติถือเป็นสองเปอร์เซ็นต์ครึ่ง การถือครองพวกเราได้รับการชำระล้างบาปด้วยการจัดแบ่งส่วนเล็กๆไว้สำหรับบุคคลผู้มีความจำเป็น และเช่นเดียวกับการตัดแต่งต้นไม้ การตัดแต่งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตอีกด้วย

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
การชำระล้างบาป และ ความเจริญรุ่งเรือง
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ถ้าพวกใดที่ถือครอง และครบหนึ่งปีไม่จ่ายซากัต ถึงคั่นบาป เพราะว่าคนมุสลิมต้องจ่ายซากัต ทุกคนที่ครองเช่นนํ้าหนักของทองคำ เงิน และเงินสด
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
การถือครองของพวกเขาได้รับการชำระล้างบาปด้วยการจัดแบ่งส่วเล็กๆได้สำหรับบุคคลผู้มีความจำเป็น

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: