Skip to content

แบบบันทึกการอ่าน

June 8, 2012

แบบบันทึกการอ่าน
ชื่อเรื่อง การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
ทุกๆปีในเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมทั้งหมดจะถือศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนพระอาทิตย์ตกดิน โดยจะละเว้นจากอาหาร นํ้าดื่มและการมีเพศสัมพันธ์แม้ว่าการถือศีลอดจะมีประโยชน์สุขภาพ แต่การถือศีลอดได้รับการยอมรับเป็นส่วนใหญ่ว่าเป็นวิธีหนึ่งของการชำระล้างจิตใจของตัวเองโดยการตัดตัวเองออกจากความสะดวกสบายในทางโลกเพียงระยะสั้นๆ บุคคลผู้ถือศีลอดจะรู้สึกเห็นใจผู้หิวโหยอย่างแท้จริง ในเวลาเดียวกันก็ช่วยให้จิตใจของผู้ถือศีลอดเจริญเติบโตไปด้วย
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
ในเวลาเดียวกันก็ช่วยให้จิตใจของผู้ถือศีลอดเจริญเติบโตไปด้วย
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
จะได้ชำระล้างจิตใจของตัวเอง เพราะว่าจะได้ละเว้นสิ่งต่างๆ แม้กระทั้งมองผู้หญิงก็ไม่ได้
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
ทุกๆปีในเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมทั้งหมดจะถือศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนพระอาทิตย์ตกดิน โดยจะละเว้นจากอาหาร นํ้าดื่ม และการมีเพศสัมพันธ์

 

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: